Постачання газу

Ціни на природний газ на протязі року  встановлюються на підставі оптових ринкових цін від українських газодобувних підприємств та підприємств імпортерів, а також з урахуванням обсягу постачання та терміну оплати за 1 тисячу кубічних метрів з ПДВ.


Загальні умови постачання природного газу

Умови постачання природнього газу регулюються нормами ЗУ «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015, Правил постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р., Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем.

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

– наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
– наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
– наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
– наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;
– відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог діючого законодавства, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

– споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
– договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
– договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем договору постачання природного газу.

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

Споживач (крім побутового споживача) має дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього постачальником на відповідний розрахунковий період, а у разі наближення можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов’язаний попередити про це свого постачальника та у разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження (припинення) власного споживання природного газу для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.
Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.
На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.
Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акту приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.
У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу.

У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.


                                                                                       

ДОГОВІР  № __________________

постачання природного газу

 

м. Київ                                                                                                         «____» _____________ 2018 року

 

Приватне підприємство «ГАЗПОСТАЧ», як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код-56Х9300000018708, надалі  Постачальник, в особі директора Голубовського Любомира Зіновійовича, який діє на підставі  статуту, з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ____________________________, надалі Споживач, в особі _____________ ___________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність  на ринку природного газу України, уклали даний Договір про наступне:

 

ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі:

Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.

ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача та Постачальника, як суб’єктів ринку природного газу.

Номінація – плановий розподіл газу для Споживачів, а саме заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (Споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності).

Оператор газорозподільних систем (далі – Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників), для даного Договору – ПАТ з газопостачання та обліку (ОБЛГАЗ).

Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників),  для даного Договору – ПАТ «Укртрансгаз».

Постачальник – суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність із постачання природного газу.

Регулятор – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Реномінація – коригування планового розподілу природного газу на Споживачів, зміна підтвердженої номінації.

Споживач – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі Договору постачання природного газу, з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у  2018 році природний газ (далі – Газ), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти Газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Постачальник передає Споживачу Газ, шляхом надання номінацій та реномінацій. Договірні місячні обсяги визначаються та узгоджується Сторонами у Додаткових угодах до Договору

Дані обсяги є плановими та можуть зменшуватися або збільшуватись відповідно до заявок Споживача. Фактичні обсяги споживання природного газу будуть остаточно узгоджені в актах приймання-передачі природного газу.

Всього в 2018 році – ________________________- тис. куб. м:

 

Місяць Обсяг Місяць Обсяг. Місяць Обсяг Місяць Обсяг
Січень Квітень Липень Жовтень
Лютий Травень Серпень Листопад
Березень Червень Вересень Грудень
І кв.   II кв.   III кв.   IV кв.  

1.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору, щодо проведення розрахунків, для Постачальника не є обов’язковим додержання обсягів та графіку постачання природного газу для Споживача.

1.4. Споживач за даним Договором  отримує природний Газ з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу. Виключенням є АГНКС та інші газові заправки та станції.

1.5. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або укладеного в установленому порядку Договору транспортування газу з Оператором ГРМ та ГТС.

1.6. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником Газу, що підтверджується шляхом надання підтверджуючого документу.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ

2.1. Обсяг газу, що має бути поставлений Постачальником підтверджується на підставі п. 1.2. Договору. Зменшення/Збільшення/Анулювання здійснюється  на підставі письмових заявок Споживача, які подаються факсимільним зв’язком  та/або електронною поштою, не пізніше 16 числа місяця, що передує місяцю поставки. Дані заявки є невід’ємною частиною Договору.

2.2. У випадку, якщо споживання Газу Споживачем зменшується або збільшується протягом місяця поставки, порівняно із замовленим обсягом, Споживач повинен змінити заявлений обсяг шляхом направлення заявки про зміну заявлених обсягів (збільшення/зменшення) до 21-го числа місяця поставки. На підставі зміненої заявки Постачальник протягом 5 днів проводить реномінацію – коригування планових обсягів Газу.

2.3. Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками встановленого у Споживача комерційного вузла обліку та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.

2.4. Приймання-передача Газу протягом місяця здійснюється рівномірно, крім випадків визначених даним Договором або Додатковими угодами до нього.

2.5. Приймання – передача Газу поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі, які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

2.6. Для складання Актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 05 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію Акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу складеного між Споживачем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС.

2.7. На підставі отриманих даних Постачальник протягом 3 ( трьох) банківських днів складає, підписує і скріплює печаткою Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.

2.8. Споживач протягом 3 ( трьох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу, зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача.

2.9. У разі виникнення розбіжностей відповідно до Кодексу ГТС,  Газ  вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних та/або документів  та/або інформації,  які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ.

2.10. За розрахункову одиницю поставленого Газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).

2.11. Якість Газу повинна відповідати вимогам встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам, щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості Газу обумовлюється в Договорах на транспортування газу.

 

 1. ЦІНА ГАЗУ

3.1. Ціна на Газ, який підлягає передачі, визначається Сторонами у Додаткових угодах до Договору.

3.2. Місячна вартість Газу визначається, як добуток ціни Газу, що визначено у п.2.1. Договору на кількість Газу реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість Газу за цим Договором визначається, як сума місячних вартостей Газу.

3.3. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Постачальника.

3.4. Зміна ціни природного газу визначається в додаткових угодах до даного Договору, погоджується сторонами до 25-го числа місяця, що передує місяцю поставки.

3.5. Збільшення/зменшення ціни на Газ, в тому числі протягом місяця поставки, що відбувається у зв’язку зі зміною ціни на підставі  набрання чинності відповідних нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну Газу, в тому числі  тарифів на транспортування і розподіл газу, є встановленою для Споживача, ними погодженою та обов’язковою для розрахунків між Сторонами за даним Договором.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Порядок оплати встановлюється наступним чином:

4.2. Споживач зобов‘язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника наступним чином:

100% попередня оплата до 20 числа. Що передує місяцю споживання.

4.3. У разі зменшення фактичного місячного обсягу споживання Споживачем Газу порівняно із замовленим обсягом, залишок грошових коштів зараховується, як попередня оплата за Газ майбутніх періодів.

4.4. Прострочення Споживачем оплати є підставою для Постачальника припинити поставку Газу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права та обов’язки Споживача

5.1.1. Споживач має право:

1) отримувати природний Газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

3) отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

5) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

6) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного Акту;

7) змінити діючого  Постачальника за умови повідомлення про це останнього в термін не менше ніж за 15 календарних днів при здійсненні повного остаточного розрахунку з діючим Постачальником за даним Договором та дотримання всіх правил зміни Постачальника;

8) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

9) мати інші права передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.1.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу,  згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку Договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ;

3) укласти в установленому порядку Договір транспортування природного газу з Оператором ГТС  у випадку підключення об’єкта Споживача до газотранспортної системи;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) змінювати Постачальника відповідно до Правил постачання природного газу, у тому числі  за умови повного остаточного розрахунку за даним Договором;

6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікації даних;

8) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу, тощо, представників Постачальника, Оператора ГТС та ГРМ для звіряння показників фактично використаних обсягів природного газу та/або відключення/обмеження газопостачання, відповідно до даного Договору та чинного законодавства.

9) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу, пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

13) виконувати інші обов’язки покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

5.2. Права і обов’язки Постачальника

5.2.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача оплату за поставлений природний газ, відповідно до умов даного Договору;

2) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством;

3) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об’єктах Споживача для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу, відключення/обмеження газопостачання Споживачу, відповідно до даного Договору та чинного законодавства.

4) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;

5) на повну і достовірну інформацію від Споживача,  щодо режимів споживання природного газу;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.2.2. Постачальник зобов’язується:

1) постачати природний газ на умовах та в обсягах визначених даним Договором за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

2) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Споживачу  за умови, що Споживач виконав свої  обов’язки перед Постачальником для замовлення необхідного обсягу природного газу;

4) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати Постачальника, що вимагається чинними нормативно-правовими актами;

5) забезпечувати конфіденційність даних, що були надані Споживачем;

6) виконувати інші обов’язки покладені на Постачальника чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:

– проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за даним Договором;

– розірвання Договору постачання природного газу;

– відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

–  настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на Споживачів, що не є захищеними.

– інших випадків передбачених Законом України  «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.

6.2. Припинення постачання  не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику заборгованість за даним Договором.

6.3. Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.6.1. даного Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. У разі не поставки або недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов даного Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу.

7.3. У разі порушення умов оплати згідно п. 3.1., 3.2. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого платежу за кожен день.

7.4.Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб‘єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення».

7.5. Постачальник вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого газу, в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а вже потім, як оплату основного боргу.

7.6. У випадку, якщо Споживач замовив обсяг Газу на звітний місяць поставки та не спожив (обсяг залишку – більше 20% від заявленого) та/або змінив Постачальника газу протягом місяця поставки, при цьому не попередив та не провів коригування заявки, відповідно до п. 2.1. та 2.2 Договору, Постачальник має право нарахувати Споживачу відшкодування витрат з закачування недоспожитого газу в Підземні сховища ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до тарифів останнього.

7.7.Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.

7.8.Постачальник зобов’язується складати всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов, щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством. Податкові накладні мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному законодавством та електронну печатку.

7.9. У разі невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, Споживач  має право затримати наступні (чергові) планові платежі згідно Розділу 4 даного Договору у сумі недоотриманого податкового кредиту до повного виконання Постачальником своїх зобов`язань перед Споживачем. При затримці понад 180 календарних днів – остаточно недоплатити Постачальнику суму незареєстрованого та втраченого податкового кредиту Споживачем з причин невиконання Постачальником  своїх зобов`язань перед Споживачем, щодо реєстрації податкового кредиту.  В будь-якому з цих випадків санкції та обмеження, що передбачені  Договором до Постачальника не застосовуються.

7.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін.

7.11.Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом Газотранспортних Систем та Кодексом Газорозподільних Систем, затвердженими в установленому законом порядку.

 

 1. ФОРС – МАЖОР

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, такі як: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору чи інших, що не залежать від Сторін обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення їх, Сторона для якої вони наступили сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатись на такі обставини.

8.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсяг фактично поставленого газу.

8.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 8.1, одна зі Сторін повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами, письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується термін у який передбачається виконати зобов’язання за даним Договором.

8.5. У випадках, передбачених у п.8.1 даного Договору, термін виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

 1. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК

9.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами  вирішуються шляхом переговорів.

9.2.У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

9.3. Переговори Сторін є заходом досудового врегулювання спорів та суперечок. Дані спори в т.ч.  звернення до Регулятора ринку природного газу не позбавляють жодну зі Сторін права звернутися до суду.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2018 року, а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання. У випадку, якщо жодна зі Сторін не заявить про свій намір розірвати та/або внести зміни до нього, даний Договір вважається автоматично пролонгованим на аналогічних умовах з урахуванням всіх додатків до нього на кожен наступний рік.

10.2. Умови Договору можуть бути змінені на підставі нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП або іншого органу, що регулює відносини з поставок Газу та правил роботи на ринку Газу України, шляхом підписання відповідних додаткових угод.

10.3. Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.

10.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 30 календарних днів.

10.5. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони.

10.6. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету, укладені Сторонами раніше.

10.7. Договір та додатки до нього, підписані по факсу/сканкопії оригіналів, переданих електронною поштою, мають юридичну силу до моменту підтвердження оригіналами даних документів.

10.8. Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної зі Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

10.9. До цього Договору Споживач повинен додати копії уставних документів та заявку про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії Договору;

10.10. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

10.11. Споживач є платником податку на загальних підставах.

10.12. Сторони зобов’язуються протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити одна одну про наступне: зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, реквізитів платника ПДВ, телефонів, керівників, змін форм власності, впровадження справи про банкрутство та реорганізацію. У разі неповідомлення у зазначений вище строк, винна сторона зобов`язується відшкодувати іншій стороні всі втрати, що вона зазнає з цієї підстави.

 

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК

 

ПП«Газпостач»

     ЕІС код:  56X9300000018708

Адреса:  03150, м. Київ, вул. Щорса 7/9

Поточний  рахунок:  № 26002056207182

В Столична філія ПАТ КБ «Приват Банк»,

м. Київ

Код банку (МФО)  380269

Код ЄДРПОУ  36527581

Інд. податковий № 365275813097

Телефон:  (044)  593-28-44

Факс:  (044) 593-28-54

е-mail: samsonuk@ukr.net

Cайт: gazpostach.com

Заст. Директора –  butenina@fingaz.kiev.ua

Бутеніна Ольга Олександрівна –

067-208-32-91

Гол. Бухгалтер – Гнатюк Тетяна Миколаївна – 098-415-02-23

 

 Директор

 

 

 ___________________ Голубовський Л. З.

 

 

СПОЖИВАЧ

 

 

 

 

 

Адреса: __________________________________ _________________________________________

Р\р ____________________________________ в _____________________________ МФО  ______,

код ЄДРПОУ ____________________,

ІПН ____________________________,

Свід. платника ПДВ  № ___________________

Тел. _______________

Тел для податкових накладних _______________

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

______________________/________________ /

 

 

 


Опитувальний лист